Funcionament loteria Euromillones

El joc d'EuromillonesFuncionament

Funcionament concurs de l'Euromillón

El concurs de l'Euromillón consisteix a triar, dintre de dues taules o matrius de números correlatius, un determinat número d'ells en cada una per optar, previ l'oportú sorteig, als premis que corresponguin, en la forma i condicions que s'estableixen en les presents normes:

FUNCIONAMENT LOTERIA EUROMILLONES:

Se celebraran dos sortejos setmanals, que tindran lloc, respectivament, els DIMARTS i DIVENDRES i els participants podran consultar-los de la forma següent:

UN SORTEIG

Els pronòstics efectuats en els bitllets editats per la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, per participar en un únic sorteig, a l'empara de la norma 22a i que siguin presentats per a la seva validació abans del començament del sorteig del DIMARTS, ho faran exclusivament en el que se celebri en aquell dia. Els que siguin presentats per a la seva validació amb posterioritat al DIMARTS i abans de la celebració del sorteig del DIVENDRES, participaran exclusivament en aquest sorteig.

DOS SORTEJOS

Els participants poden concursar en els dos sortejos de DIMARTS i DIVENDRES pel sistema d'abonament mensual, utilitzant els bitllets editats específicament per a aquest fi, que han de ser presentats per a la seva validació abans del començament del sorteig del DIMARTS.

Les apostes contingudes en els resguards participen en els dos sortejos consecutius del DIMARTS i DIVENDRES immediats a la seva validació, i l'import a satisfer en el moment de la validació serà el corresponent al nombre d'apostes multiplicat pel preu de l'aposta i per dos.

L'import dels premis als quals tingui dret un bitllet en els dos concursos, es percebrà en un sol acte mitjançant l'entrega del resguard. Per al còmput dels terminis es tindrà en compte la data de l'últim concurs en el qual participa.

Jugar 2 Setmanes (quatre sortejos)

Es pot jugar en els sortejos que es celebrin dues setmanes consecutives amb l'abonament multisemanal, utilitzant unes butlletes específics per a aquesta finalitat i que han de ser validats abans que de començament del sorteig de dimarts de la primera setmana per participar en quatre sortejos o abans del sorteig de divendres per participar en tres sortejos. Els premis corresponents a un o diversos sortejos es percebran en lliurar el resguard en un sol acte un cop celebrats tots els sortejos. La data de l'últim sorteig és la que es farà servir per al còmput de terminis.

facebook, resultats d'Euromillones. resultats d'Euromillones, twitter