Distribucio de fons per a premis Euromillones

El joc d'Euromillones Distribucio de fons

Distribucio de fons per a premis

El preu de l'aposta queda fixat en 2,20 euros o el seu equivalent en la moneda de curs legal per als ciutadans residents en els països als quals pertanyen els Operadors de Loteries participants no inclosos a la Zona Euro. A aquest preu se suma l'import de 0,30 euros del joc associat de participació obligatòria denominat "El Milió", sent el preu total de l'aposta d'Euromillones de 2,50 euros.

Es destina a premis el 50 per 100 de la recaptació íntegra en euros, globalitzant-se a aquest efecte el total de les apostes validades en el conjunt dels països que comercialitzen aquest joc, i es distribuirà entre tretze categories de premis en la forma següent:

Distribució de premis d'Euromillones per categories.
Categoria Números encertats Percentatge
Matriu de números Matriu d'estrelles Fons de premis
5 2 43,20% ó 27,00%
5 1 3,95%
5 0 0,92%
4 2 0,45%
4 1 0,48%
4 0 0,67%
3 2 0,38%
2 2 1,75%
3 1 1,85%
10ª 3 0 3,50%
11ª 1 2 4,95%
12ª 2 1 14,85%
13ª 2 0 18,25%
Fondo de reserva 4,80% ó 21.00%
Mecanisme d'assignació dels imports de Primera categoria i del fons de reserva:
Nombre del sorteig en el cicle Percentatge assignat a la Primera categoria de premis (5 +2) Percentatge assignat al fons de reserva
Des del sorteig 1 al 6 inclusivament, llevat que tingui lloc un Súper Sorteig o Sorteig Especial amb Bot Garantida (veure més a baix 'excepcions ') 43,20% 4,80%
Des del setè sorteig fins a l'últim sorteig del cicle 27,00% 21,00%
Excepcions: que es realitzi un Súper Sorteig o Sorteig Especial amb Bot Garantida, i en els sortejos següents, fins que finalitzi el cicle. 27,00% 21,00%

EN EL CAS QUE:

a) Si en un sorteig o en un Sorteig Especial no hi hagués encertants de primera categoria (5+2), el fons destinat a aquesta incrementarà l'import de la categoria primera del sorteig immediat següent, aplicant-se a partir d'aquest moment el que s'estableix en l'apartat b) següent.

b) Si en un sorteig o en un Sorteig Especial (o qualsevol sorteig posterior del mateix cicle de reassignació) el fons destinat a premis de la primera categoria excedís el límit d'assignació en vigor en aquell moment, l'excés no s'aplicarà al fons per a premis d'aquesta categoria i passarà a incrementar el fons de premis de la categoria immediatament inferior en la que hi hagués almenys un encertant en l'esmentat sorteig. L'aplicació d'aquest apartat està supeditada al que estableix l'apartat següent.

Si en un sorteig o en un Sorteig Especial amb Bot Garantida (o qualsevol sorteig posterior del mateix cicle de reassignació) s'arriba al límit màxim o límit i no hi ha agraciats de la Primera categoria en aquest sorteig, l'import d'aquest límit màxim o límit vigent serà l'import que s'ofereixi a la primera categoria del sorteig següent. Aquest procediment es realitzarà durant un màxim de quatre sortejos successius, en els quals s'oferirà com pot el límit màxim o límit. Si en el cinquè sorteig no existissin encertants de la Primera categoria, llavors l'import total destinat a premis de la primera categoria per a aquest sorteig passarà a incrementar el fons per a premis de la categoria immediatament inferior, en la qual existís, almenys un encertant.

c) Si en un Súper Sorteig no hi hagués encertants de primera categoria (5+2), el fons destinat a ella incrementarà el fons de premis de la categoria immediatament inferior en la qual hi hagi almenys un encertant en aquest Súper Sorteig.

d) Si en qualsevol tipus de sorteig no hi hagués encertants en una categoria que no fos la primera, el fons per a premis destinat a ella incrementarà el de la categoria immediatament inferior, en la qual hi hagi almenys un encertant, del mateix sorteig.

e) Si en qualsevol tipus de sorteig no hi hagués encertants en la categoria de premis més inferior de les previstes (la 13a), l'import del fons destinat a ella s'assignarà a la màxima categoria del sorteig següent.

Quan hi hagués encertants de primera categoria, una vegada assolit el límit d'assignació en vigor en aquell moment per al cicle, el límit d'assignació per al següent cicle s'incrementarà en 5 milions d'euros i així successivament per a cada cicle quan l'anterior hagi assolit el límit en vigor en aquell moment.

S'estableix un fons garantit per a la primera categoria de premis del primer sorteig de cada cicle. El seu import serà compost del fons destinat als premis de la primera categoria procedent de les vendes d'aquell sorteig, incrementat en la quantitat que acordin les loteries participants. Si no hi hagués encertants de la primera categoria l'import del fons garantit incrementarà el fons de premis de la mateixa categoria del sorteig segon, i així successivament, excepte que s'hagi d'aplicar el que s'estableix en l'apartat b).

Del fons per a premis de cada sorteig es traurà el 8,6 % que generarà un "fons de reserva" i que serà destinat total o parcialment per incrementar l'import destinat a premis de la primera categoria de qualsevol sorteig.

facebook, resultats d'Euromillones. resultats d'Euromillones, twitter