Definicions Euromilions

El joc d'Euromillones Definicions

Definicions loteria Euromilions:

- Cada número triat es considera un pronòstic.

- S'anomena bloc a la figura formada per dues taules o matrius, una “de números” formada per 50 requadres o caselles i una altra “d'estrelles” formada per 12 requadres o caselles, ambdues numerades correlativament. En els bitllets editats a l'efecte per pronosticar es troben impresos diversos blocs iguals.

- Es defineix com a "cicle" el conjunt de qualsevol número de sortejos successius que se celebren fins que es compleixi una de les següents condicions: 1) que hi hagi un encertant de primera categoria o 2) que se celebri un Súper Sorteig.

- Es defineix com a "límit d'assignació" o "límit" aquella Quantia màxima que pot assolir l'import del premi destinat a la primera categoria dins d'un cicle. Aquest límit s'estableix en 190 milions d'euros i no s'incrementarà en cap cicle posterior encara que s'hagi arribat al límit d'assignació o límit en el cicle anterior.

La quantia del límit d'assignació podrà ser revisada periòdicament pels operadors de loteries participants.

- S'anomena "Súper Sorteig" aquell en el qual les loteries participants decideixin oferir un fons garantit especial per a la primera categoria, podent ser en qualsevol sorteig prèviament anunciat En tot cas, la celebració d'un Súper Sorteig suposarà un cicle en si mateix o bé el final del cicle que en aquell moment s'estigués desenvolupant.

Si no hi ha encertants de primera categoria el premi destinat a ella es repartiria entre els encertants de la següent categoria en la que almenys hi hagi un encertant. En el supòsit que no hi hagués encertants de primera categoria, el fons destinat a ella passaria a incrementar l'import de la Primera Categoria del sorteig immediat següent.

- S'anomena Sorteig Especial amb Pot Mínim Garantit aquell en el qual les loteries participants decideixin oferir un fons garantit especial per a la primera categoria, podent ser en qualsevol sorteig prèviament anunciat.

Així mateix si el el fons per a premis de la Primera categoria supera el límit d'assignació en aquest moment, el sobrant no s'aplicarà al fons per a premis d'aquesta categoria, sinó que passarà a incrementar el fons de premis de la categoria inferior en la qual hagués almenys un encertant.

Igual que en els sortejos de cicle, es podran realitzar un màxim de quatre sortejos successius en els quals s'ofereix el límit màxim, Si en el cinquè sorteig no hagués encertants de Primera categoria, l'import destinat a premis per a aquesta categoria passaria a incrementar el fons de premis de la categoria inferior a la que hauria almenys un encertant.

- Sorteig Ocasional: Aquell que les loteries participants hagin designat prèviament com a tal, acordant-ne les normes concretes, la seva mecànica i l'import destinat a premis de cadascuna de les categories. En tot cas, el fons per a premis de la primera categoria en un sorteig d'aquest tipus està subjecte al límit d'assignació vigent.

Es consideren Sortejos Ocasionals aquells en què, a més dels premis del sorteig ordinari establerts, es posin en joc, previ acord de les loteries participants, premis predeterminats per a aquells codis que resulten seleccionats de forma aleatòria, de l'total dels codis assignats a les apostes realitzades per al sorteig en qüestió.

- Es considera una aposta el conjunt de set pronòstics, formulats dintre d'un bloc, integrats per cinc de la taula o matriu de números més dos de la taula o matriu d'estrelles.

facebook, resultats d'Euromillones. resultats d'Euromillones, twitter